top of page

Energia solar i els seus beneficis. Què és l'efecte fotovoltaic?

La història de l'efecte fotovoltaic comença el 1878 , de la mà d'Alexander Edmond Becquerel , i continua fins als nostres dies . Parlem de l'energia solar fotovoltaica . Un tipus d'energia renovable amb un gran potencial al nostre país, a causa de la quantitat d'hores de radiació solar de les que disposem cada any , amenaçada entre d'altres factors , per un peatge de soport encara latent , ja que encara està pendent d'aprovació el RD que el regula . Tenint en compte que els combustibles convencionals s'acaben , a més del seu impacte negatiu en el medi ambient. No creus que val la pena apostar per aquesta font d'energia més neta i respectuosa ? Coneixes el mecanisme de funcionament de les plaques fotovoltaiques ? Quins avantatges té aquest tipus d'energia ?

​​

Alguns conceptes previs sobre energia solar.

L'energia en forma de radiació solar, és l'energia més universal per excel·lència. La radiació solar proporciona llum, calor, és generadora de corrents d'aire, és a dir, del vent, intervé en el procés de la fotosíntesi, permetent el creixement de la vegetació, i també en el cicle de l'aigua. L'energia solar és part fonamental per tant, en la generació d'altres energies renovables, de manera indirecta, però també permet, de manera directa, obtenir altres tipus d'energia com l'energia solar tèrmica, en els col·lectors solars, l'energia solar passiva , mitjançant la posada en pràctica d'estratègies arquitectòniques passives - vidre i inèrcia tèrmica-, i finalment electricitat a partir de les cèl·lules fotovoltaiques. Els beneficis de l'aprofitament de l'energia solar en general, són múltiples, ja que en primer lloc, redueix al màxim la dependència energètica de les energies convencionals contaminants, i per altra banda també redueix al màxim l'impacte negatiu en el medi ambient, sense oblidar el seu potencial de generació d'ocupació.

​​

​​

Imatge: www.utilitri.co.uk

L'aprofitament de la radiació solar com a font d'energia neta, per produir electricitat , no produeix CO2 ni contaminació ambiental , a més el seu manteniment és senzill i la seva vida útil pot ser de 20 anys o superior, no produeix contaminació acústica, no depèn d'un combustible, només de la radiació solar, i permet l'autonomia respecte de la xarxa general elèctrica, en poblacions aïllades, o la generació d'electricitat en els propis edificis a les ciutats, gràcies als sistemes de generació distribuïda.

Per contra, cal considerar certes precaucions en la seva instal·lació i equips de funcionament. En primer lloc, la seva instal·lació, pot causar impacte visual negatiu, si no s'integra de manera adequada, o causa de l'extensió que pugui ocupar en instal·lacions de gran potència, pot afectar a l'ecosistema del lloc. D'altra banda, l'ús d'acumuladors en la solar tèrmica, requereix del control i protecció enfront de la legionel·losi, quan s'utilitzen dipòsits per a producció d'ACS, i en el cas de la producció elèctrica amb cèl·lules fotovoltaiques, l'emmagatzemament es realitza mitjançant el ús de bateries, que contenen productes químics perillosos.

En què consisteix l'efecte fotovoltaic ?

L'energia solar, és una font d'energia neta que es pot transformar en energia elèctrica. Els panells fotovoltaics és el mitjà utilitzat per a això, mitjançant la captació de la radiació solar directa principalment, i en menor mesura, la radiació solar difusa.

La quantitat d'energia captada, per un panell de cèl·lules fotovoltaiques, dependrà per tant, de les condicions meteorològiques, i sobretot de la seva orientació respecte dels raigs solars: perpendicular en tot moment, per aconseguir el màxim aprofitament .

​​

La transformació d'energia solar, en energia elèctrica, s'ha de l'efecte fotovoltaic. Aquest efecte converteix la llum en electricitat, a través d'un mitjà. El mitjà emprat consisteix en un material que absorbeix els fotons de la llum -energia-, i posteriorment emet electrons. Aquests electrons es desplacen intercanviant posicions, i produint un corrent elèctric.

Tots sabem que la matèria està composta per àtoms, que en la seva última capa, contenen electrons. Aquests electrons permeten la formació d'enllaços entre àtoms formant estructures, i la conductivitat elèctrica del material, dependrà de la seva mobilitat.

Els materials que s'utilitzen en la fabricació de cèl·lules fotovoltaiques que contenen els mòduls solars, el silici per exemple, són materials semi-conductors, que quan capten la radiació solar -fotones- alliberen aquests electrons, els quals circulen de forma permanent pel material , a causa de la presència d'un camp elèctric. El camp elèctric es genera en combinar en la cèl·lula fotovoltaica, dues capes de material semi-conductor, però amb amb càrregues elèctriques oposades cada capa. Un conductor extern, permet el flux d'electrons d'una capa a una altra, quan la cèl·lula rep radiació, produint així un corrent elèctric.

Font: www.certificadosenergéticos.com

​​

​​​


bottom of page